Artvin İl Genel Meclisi Ocak Ayı Kararları Açıklandı

0

 

ARTVİN-Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılarda Ocak ayı İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 12 gündem maddesini ele alarak karara bağladı.

İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu ve başkan vekillerinin başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 12 konuyu ele alarak görüştü ve karara bağladı.

Ocak ayı toplantılarında İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

Madde 1: İl Özel İdarelerinde Geçici İşçi Pozisyonlarında İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesi hükümleri uyarınca Geçici İşçi çalıştırılmasının görüşülmesi.

K A R A R : İl Özel İdarelerinde Geçici İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik 4 Haziran 2008 tarih ve 26896 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğü girmiş olup, yayınlanan Yönetmeliğin 5. maddesinde “İl Özel İdarelerinde, mevsimlik ve kampanya işyeri ile orman yangınıyla mücadelede çalıştırılacak işçilere ilişkin geçici iş pozisyonu sayısı 10/06/2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte her grup için öngörülen memur sayısının yüzde kırkını geçmemek üzere İl Genel Meclisi tarafından belirlenir.” Denildiğinden, İl Özel İdarelerinde Geçici İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesi hükümleri uyarınca; Artvin İl Özel İdaresince 2016 yılında 1 adet Asfalt Plent Görevlisi, 6 adet Ekskavatör Operatörü, 4 adet Greyder Operatörü, 3 adet Kepçe Operatörü ve 2 adet İşçi olmak üzere toplam 16 adet Geçici İşçinin 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 2: 10/06/2007  tarih  ve  26548 sayılı  Resmi  Gazetede  yayınlanarak  yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca norm işçi kadro cetvellerinin görüşülmesi.

K A R A R 2: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine istinaden “Norm Kadro İlke ve Standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını İl Özel idareleri yapar veya yaptırır.” denilmektedir. İl Özel İdaresinde mevcut çalışmakta olan işçi personeller için 10/06/2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden; İl Özel İdarelerinde unvanlar ve personel grupları itibariyle memur ve işçi kadro sayısının; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan norm kadro standartları cetvellerinde unvanlar ve personel grupları itibariyle kendi alt grupları için belirlenmiş memur norm kadro sayısından fazla olan kısmı ile mevcut dolu sürekli işçi kadro sayısının alt gruplar itibariyle kendileri için belirlenmiş olan toplam sürekli işçi norm kadro sayısından fazla olan kısmı dondurulmuş olup, sayı itibariyle dondurulan bu kadrolardan boş olanlar bu Yönetmeliğe uygun olarak Meclis kararı ile iptal edilir denildiğinden, emeklilik nedeniyle boşalan; 1 adet İş Makinesi Operatörü kadronun iptal edilerek, 1 dolu Ateşleyici, 8 dolu Bina ve Mal Bakıcısı,5 dolu Büro Görevlisi, 1 dolu Elektrik Teknisyeni,1 dolu Köy Tesisler Teknisyeni,5 dolu Sürveyan,2 dolu Tabancacı,1 adet dolu Topoğraf,31 dolu Usta,9 dolu Düz İşçi,6 dolu Aşçı,43 dolu Operatör, 7 dolu Yağcı,25 dolu Şoför, 6 dolu Ustabaşı, 2 dolu Kaloriferci, 1 dolu Saha Amiri, 1 dolu Teknik Hesapçı, 1 dolu İşletme Teknisyeni, 3 dolu Makine Arazi Teknisyeni, 2 dolu Ambar Görevlisi olmak üzere toplam 161, sayılı yasa ile kapatılarak 30/03/2014 tarihinde devir edilip 31/03/2014 tarihinde İl Özel İdaresince devir alınan İşçilerden; 3 dolu Düz İşçi, 4 dolu Usta, 6 dolu Şoför,   2 dolu Büro Görevlisi, 1 dolu Operatör, 1 dolu Ustabaşı olmak üzere toplam 17, 5 dolu Bina ve Mal Bakıcısı, 1 dolu Aşçı, 2 dolu Düz İşçi, 1 dolu Temizlik İşçisi, 1 dolu Teknik Hesapçı olmak üzere Özürlü kadrosunda toplam 10, 2 dolu Bina ve Mal Bakıcısı, 1 dolu Büro Görevlisi, 1 dolu Şoför Eski Hükümlü kadrosunda toplam 4 olmak üzere mevcut Sürekli İşçi kadrosunun yukarıda gösterildiği üzere 192 olarak yeniden belirlenmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 3: Mülkiyeti İlimiz Özel İdaresine  ait,  Ahmet  Hamdi  Tanpınar  Kültür  Merkezi Sinema Salonunda gösterime giren filmler için sivil ve öğrenci bilet fiyatlarının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (o) fıkrasına istinaden yeniden belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R: İl Genel Meclisimizin 07.12.2015 tarih ve 149 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti İlimiz Özel İdaresine ait, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Sinema Salonunda gösterime giren filmler için sivil ve öğrenci bilet fiyatlarının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (o) fıkrasına istinaden yeniden belirlenmesi ile ilgili 09/12/2015 tarih ve 21 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Sinema Salonunda yukarıda belirlenen ücret tarifesinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesine istinaden uygulanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 4: İlimiz Hopa İlçesine bağlı Sugören Köyü sınırları içerisinde Adnan Çorbacıoğlu, Barış Hatinoğlu, Hüseyin Gürkan ve Hüsnü Doğan Hatinoğlu tarafından yapımı planlanan “Otel” projesi İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R :  İl Genel Meclisimizin 07/11/2015 tarih ve 150 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Hopa İlçesine bağlı Sugören Köyü sınırları içerisinde Adnan Çorbacıoğlu, Barış Hatinoğlu, Hüseyin Gürkan ve Hüsnü Doğan Hatinoğlu tarafından yapımı planlanan “Otel” projesi İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili 09/12/2015 tarih ve 41 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, Artvin İli, Hopa İlçesine bağlı Sugören Köyü sınırları içerisinde Adnan Çorbacıoğlu, Barış Hatinoğlu, Hüseyin Gürkan ve Hüsnü Doğan Hatinoğlu tarafından yapımı planlanan “Otel” projesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları İl Genel Meclisimizin 14/10/2015 tarih ve 119 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 21/10/2015-21/11/2015 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edildikten sonra Sugören Köyü Muhtarı ve ihtiyar heyetinin 05/11/2015 tarihli ile Fuat Yazıcı’nın 10/11/2015 tarihli dilekçelerinde bahsi geçen hususların İmar Planı Onayına engel teşkil etmediğinden itirazın reddedilerek, İl Genel Meclisimizin 14/10/2015 tarih ve 119 sayılı kararı ile onaylanan 15103 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (1 pafta)  ile 15104 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, (2 pafta) geçerli olduğuna, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde5: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12.  maddesi gereğince İl Genel Meclisinin tatil ayının belirlenmesi

K A R A R: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12. maddesi gereğince “İl Genel Meclisi, İl Genel Meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır.” denilmektedir. Bu nedenle İl Genel Meclisinin 2016 yılında hangi ayda tatile gireceğinin belirlenmesi üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12. maddesi gereğince İl Genel Meclisimizce 2016 yılında tatil ayı belirlemeden çalışmalara devam edilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 6: 5302  sayılı  İl  Özel   İdaresi  Kanununun  17.  maddesi   hükümleri  uyarınca  Denetim Komisyonu oluşturulması ve Denetim Komisyonuna görevlendirilecek Uzman kişiye ödenecek ücretin ve çalışma gün sayısının belirlenmesi.

K A R A R: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesinde “İl Genel Meclisi, her yılın Ocak ayında yapılacak toplantısında İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin İl Genel Meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” Hükmü bulunmaktadır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi hükümleri uyarınca Denetim Komisyonuna 5 (Beş) üye seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde 18 oyun kullanıldığı görülerek yapılan tasnif sonucunda, 16’şar eşit oy alan Adalet ve Kalkınma Partisinden Selman Güney, Furkan Çakmak, Muhammet Çakmak, Cumhuriyet Halk Partisinden Tahsin Şentürk Ve Ertan Turan’ın seçilmesine, Ayrıca; 06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 21. maddesi gereğince Denetim Komisyonu çalışmalarına, İl Özel İdaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilmesi halinde (1.000) kamu personeli dışından uzman kişi görevlendirilmesi halinde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere günlük ödeme yapılması ve Komisyonda görevlendirilecek kişinin gün sayısının görevlendirildiği tarih itibariyle Denetim Komisyonu çalışmaları ile sınırlandırılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 7: 5302  sayılı  İl  Özel  İdaresi  Kanununun  36.  maddesi  hükümleri  uyarınca  Tam Zamanlı olarak çalıştırılan personelin 2016 yılı ücretinin belirlenmesi.

K A R A R: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31/12/2005 tarih ve 11493 sayılı Genelgesinin 13. maddesine istinaden, (Yeni yılda da çalıştırılmaya devam edilmesi uygun görülenler için yeni yıl itibariyle hesaplanacak ücret tavanı aşılmamak kaydıyla, ücret tespitine ilişkin meclis kararı mutlaka Ocak ayı içinde alınacak ve sözleşme yenileme işlemleri de yine Ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır.”denilmiştir. İl Özel İdaresinde 2015 yılında çalıştırılan Tam Zamanlı Sözleşmeli Elektrik-Elektronik Mühendisi Orhan Güner, Orman Mühendisi Erdal Genç, Jeoloji Mühendisi Uğur Bayramoğlu, Hukuk Müşaviri Avukat Yeşim Yıldırım Başer’in 2016 yılında çalıştırılması uygun görülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi, İçişleri Bakanlığının 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı Genelgesi ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Genelgesine istinaden Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret Tavanını aşmamak üzere 01/01/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Elektrik-Elektronik Mühendisi Orhan Güner’in Tam Zamanlı Sözleşmeli personel net ücretinin 2.000,00.-TL, Orman Mühendisi Erdal Genç’in Tam Zamanlı Sözleşmeli personel net ücretinin 2.000,00.-TL, Jeoloji Mühendisi Uğur Bayramoğlu’nun Tam Zamanlı Sözleşmeli personel net ücretinin 2.000,00.-TL, Hukuk Müşaviri Avukat Yeşim Yıldırım Başer’in Tam Zamanlı Sözleşmeli personel net ücretinin 3.404,00.-TL olarak belirlenmesine, ek ödeme ücretinin ise 2 sayılı cetvelde gösterilen miktarların belirlenmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 8: İlimiz Özel İdaresinin 2016 yılına ait yatırım programının (Asfalt, Stabilize Kaplama, Tesviye ve Onarım) görüşülmesi.

K A R A R: İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce hazırlanan Köy yolları Asfalt, Stabilize Kaplama, Tesviye ve Onarım hizmetlerinin İlimiz Özel İdaresinin 2016 yılı yatırım programına alınması üzerinde yapılan müzakereler neticesinde

İlimiz Merkez ve İlçeler bazında hazırlanarak ekte sunulan 298 kalemde yazılı Köy yolları Asfalt, Stabilize Kaplama, Tesviye ve Onarım hizmetlerinin İl Özel İdaresi 2016 yılı yatırım programına alınmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 9: Artvin İli Arhavi İlçesi, Arılı ve Küçükköy Köyleri sınırları içerisinde Balsu Elektrik Üretimi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Orta Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali” projesi İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi

K A R A R: Artvin İli, Arhavi İlçesi, Arılı ve Küçükköy Köyleri sınırları içerisinde Balsu Elektrik Üretimi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan 15,84 MWm/15.36 MWe kurulu güce sahip “Orta Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali” projesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları İl Genel Meclisimizin 06/11/2015 tarih ve 131 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 18/11/2015-18/12/2015 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edildikten sonra 18/12/2015 tarihli dilekçe ile Alican CAN tarafından itiraz edildiğinden, söz konusu itirazın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 10: İlimiz Şavşat İlçesine bağlı Köprüyaka Köyü sınırları içerisinde Selami KÖKSOY tarafından yapımı planlanan “Tarım ve Hayvancılık Tesisi” (Gübre İşleme ve Paketleme Tesisi) projesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi hükümleri uyarınca onaylanması.

K A R A R: Artvin İli, Şavşat İlçesine bağlı, Köprüyaka Köyü sınırları dahilinde yer alan tapuda 104 ada ve 6 numaralı parsel üzerinde 1/1000 ölçekte F48-b-22-d-1-b, 1/5000 ölçekte F48-b-22-d paftada, yaklaşık 7.287,93 M²’lik taşınmaz üzerine Selami KÖKSOY tarafından yapılması planlanan “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” (Gübre İşleme ve Paketleme Tesisi) projesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (1 pafta) ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının (1 pafta) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 11: İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından 1990 yılında yapılan Kılıçkaya ve Meydancık Köylerine ait İmar Planlarının birçok plan verisinin bulunmaması ve bugüne kadar imar uygulaması yapılamadığı için plansız yapılaşmalar sebebiyle hazırlanan imar planlarının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi hükümleri uyarınca iptal edilmesi.

K A R A R: Artvin İli sınırları içerisinde kapatılarak İl Özel İdaresine devredilen Belediyelerden, Kılıçkaya ve Meydancık Köylerine ait 1990 yılında İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan imar planlarında birçok sorunla karşılaşıldığı, dönemin koşulları ile üretilen imar planları ile ilgili bahse konu belediyelerde konuya vakıf teknik personelin bulunmaması sebebiyle herhangi bir uygulama yapılamadığından, günümüze kadar meydana gelen yapılaşmalar ve parsel değişiklikleri mevcut imar planlarının uygulanmasını zorlaştırdığı, bu nedenle Köy statüsünde bulunan alanlarda ait birçok plan verisinin bulunamaması ve meydana gelen plansız yapılaşmalar sebebiyle uygulama yapılması imkânsız olan imar planlarının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddeleri hükümleri uyarınca iptal edilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde12: İlimiz İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önergenin görüşülmesi

K A R A R: İl Özel İdaresi makine parkının yetersiz kalması nedeniyle ihtiyaç duyulan iş makinelerinin alınabilmesi amacıyla İl Genel Meclisimizin 05/05/2015 tarih ve 67 sayılı kararı ile idareye borçlanma yetkisi verilerek çeşitli malzeme üretilebilmesi amacıyla satın alınan Mobil Kırıcının çenelerinden dolayı meydana gelen arızaların, İlçeler arasındaki çalışma usul ve dağılımlarının incelenmesi hususlarının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.