Osmanlı Döneminde Hopalı Bürokratlar – Hasan Azaklı

0
869

Hasan Azaklı

Bu yazı geçmiş yıllarda Osmanlı döneminde bürokraside çeşitli kademelerde görev yapan Hopa’lıların unutulmaması ve hatırlanması ve de gelecek kuşaklarca bilinmesi amacıyla kaleme alınmıştır.
1-EL HAC HAFİZ HÜSEYİN EFENDİ
1829 yılında Hopa’da dünyaya geldi. İlk olarak Hopa’da hususi hocalardan dini ilimler tahsilini görmüştür. Daha sonra İstanbul’a giderek Fatih camii medresesinde Kuran dersleri almıştır. Süleymaniye camii hocalarından Hafiz Tahir efendiden kıraat ilmi öğrenmiştir. Hafız Hüseyin ilk olarak 12 şubat 1862’de Bursa’da Hacı Ayazmada medfun olan Hakkak Şemseddin Vakfı’nın türbedarlığına atanmıştır. 1877-1878 senesinde ise 45 kuruş maaşla  Şeb-i Sefa Hatun camii hatibi olmuştur.1888-1889 yıllarında hatiplik ve dur-ı hanlık maaşına zam verilerek  maaşı 120 kuruşa yükseltilmiştir. 1890 yılında Teftiş-i Mushaf-ı şerif meclis üyeliğine seçilmiştir.Saraya girerek orada Tilavet-i kıraat-ı kerime memuru olmuştur.Bu hizmetinden dolayı kendisine 1893 yılında 5.rütbe den Mecidi Nişanı verilmiştir. 1900 yılına kadar görev yapmıştır.
2-MEHMET REŞİT EFENDİ
Lazistan Sancağı eski Nüfus Müdürü Mustafa Ağanın oğludur. 1832 yılında Hopa’da dünyaya gelmiştir. İlk olarak mahalle mektebi olan sıbyan mektebine gitmiştir. 1852’de yirmi yaşındayken mülazemetle yani staj karşılığı Lazistan Sancağı Tahrirat kalemine girerek memuriyete başlamıştır. 1855’te Hopa kazası kitabetine atanmıştır. 1857 yılında Hopa arazi memuriyetliğine atanmıştır. 1858’de arazi başkatibi olmuştur. 1963 yılında Maliye nezaretinde Varidat Muhasebesine stajyer olarak girmiştir. 1865 yılında Siirt Sancağı Mal Baş Kitabetine atanmıştır. Bir yıl sonra Mardin Mal Baş Kitabetine tayin olmuştur. 1867’de Kozan sancağı Tahrirat Müdürlüğüne memur olarak atanmıştır. 1868 yılında Maraş Tahrirat Müdürlüğüne atanmıştır. 1872’de Muş ve Bayezid sancağı muhasebeciliklerinde görev yapmıştır. 1874’te Asir Sancağı muhasebeciliğine tayin olmuştur. 1884 yılında Kırk kilise Sancağı muhasebeciliğine tayin olunmuştur. 12 mart 1890 yılında enekliye ayrılmıştır.
3-İBRAHİM RAGIP EFENDİ
Ali efendi isimli bir tüccar ailenin oğlu olarak 1836’da Hopa’da dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini Hopa’da sıbyan mektebinde yaptıktan sonra hususi hocalardan Arapça, Farsça öğrenmiştir. 1850’de Lazistan Sancağı Mal kaleminde aday memur olarak atanmıştır. 14 Kasım 1853’te Batum ordu-yı humayun sakir-i  Muvazzaf Taburu katipliğine atanmıştır. 40 yıl süren memurluk hayatı boyunca bir çok yerde görev yapmıştır. Bunlar arasında Lazistan Sancağı Mal Refakati, Kazan Sancağı Muhasebeciliği, Humus Sancağı Muhasebeciliği, Lazistan Sancağı Aşar Müdürlüğü, Hüdavendigar Vilayeti Aşar ve Ağnam Müfettişliği, Saruhan Sancağı Aşar Müdürlüğü, Maliye 7.Dairesi 2. müfettişliği, Maliye 8. Dairesi 2. müfettişliği gibi önemli  görevlerde bulunmuştur. 10 Haziran 1890’da emekli olmuştur.
4-MUSTAFA LÜTFÜ EFENDİ
1839 yılında Hopa’da doğmuştur. Hopa sıbyan mektebini okuduktan sonra özel hocalardan Arapça, Fenn-i hesap ve tarih dersleri almıştır. 1863 yılında Trabzon Vilayeti Rüsumat  idaresine bağlı Hopa Rusumat idaresine vekaleten atanmıştır. Bir yıl sonraBatum Rüsumat idaresine aday memur olarak tayin edilmiştir. Daha sonraları sırası ile Arhavi, Hopa, Atina (Pazar), Gümüşhane ve Viçe (Fındıklı) gibi yerlerde 1865-1887 yılları arasında görev yapmıştır.
5-MEHMET RAŞİT EFENDİ
1844 Yılında Hopa’da dünyaya gelmiştir. 1874 yılında aday memur olarak Tulca Rüsumat Müdüriyeti dairesinde göreve başlamıştır. 1875 yılında Zanuk Rüsumat Müdürlüğünde asaleten görev yapmıştır. Daha sonra sırasıyla Korkut Rüsumat Memurluğu, Mahmudiye Rüsumat Memurluğu, Şumnu Rüsumat idaresi 9.Duhan Fabrikası Memurluğu, İstanbul Rüsumat Nezaretine bağlı Kaıklı Rüsumat Memurluğu, Şile Rüsumat Memurluğu ve Değirmendere Rüsumat Memurluğu görevlerini 1875-1893 yılları arasında ifa etmiştir.
6-MEMİŞ RÜŞTÜ BEY
Mamoyzade (Benli) Halit Beyin oğludur.1844 yılında Hopa’da dünyaya gelmiştir. 1863’te 3 aylığına Arhavi Tahrirat Katipliğine atanmıştır. 15 Mart 1863’te bir yıllığına Hopa Kazası Tahrirat  Katipliğine atanmıştır. 1868’de 1 aylığına Hemşin Nahiyesi Müdürlüğü görevini yürütmüştür.1872-1898 yılları arasında sırası ile Çaynice, Livane, Galamuc, Tikoş, Timurhisar, Margiliç, Kimastı, Simav, İştip, Eğridir kazaları Kaymakamlıkları görevini yürütmüştür.
7-HASAN HÜSNÜ EFENDİ
Manifaturacı Hacı Mehmet Ağa’nın oğludur.1844’de Hopa’da dünyaya gelmiştir. 31 yaşında Tuna Rüsumat nezaretine atanmıştır. 1875 yılında Varna ve Mahmudiye Rüsumat idarelerinde, Şumnu Rüsumat İdaresine bağlı 9.Duhan fabrikasında memur olarak çalışmıştır. 1890 yılında İzmit-Kavaklı Rüsumat memuru olarak tayin olmuştur. Daha sonra Şile merkez memurluğuna atanmıştır. En son 15 ekim 1892’de Değirmendere Rüsumat idaresinde memur olarak görev yapmıştır.
8-İBRAHİM HAKKI EFENDİ
Bostancızade  OsmanAğa’nın oğlu olarak 1845 yılında Hopa’da dünyaya gelmiştir. Mülkiye mektebini bitirmiş olup müdürlük diplomasına sahiptir. 1867 yılında ilk memur olarak Tuna vilayeti Tulca Rüsumat idaresine girmiştir. 1867-1894 yılları arasında Tulca Rüsumat Müdürlüğünde sandık Eminliği ve Baş Katiplik, Hopa, Çarşamba Tokat, Kastamonu Rüsumat memurlukları, İnebolu Rüsumat-ı Sitte memurluğu Cezayir-i Bahri Sefir Vilayetinde Rüsum-i Sitte memurluğu, Selanik Vilayeti Temur Nahiyesi Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Ayrıca 1877 yılında Tulca’da görev yaparken Osmanlı-Rus harbi nedeni ile görevinden ayrılarak Batum Ordu-yı Humayun Livane Fırkası Küne Nahiyesi Asakir-i Muavene Taburunda 1. Bölük Yüzbaşısı olarak görev yapmıştır.
9-HÜSEYİN AVNİ EFENDİ
Hopa kazası İdare Meclis üyelerinden Ahmet Tevfik Efendi’nin oğludur. 1846 yılında Hopa kazasına bağlı Peronit (Çamlıköy) karyesinde doğmuştur. 1875’te Tulca Rüsumat idaresine stajyer olarak göreve başlamıştır. 1877’de aynı idarede tuz ambarı memuru olarak görev yapmıştır. Lazistan Sancağı vergi idaresinde, Hopa ve Arhavi kazaları vergi katipliklerinde, Urfa merkez sancağı vergi Katibi ve memuru,son olarakta Kumluca kazası Mal müdürlüğünde müdür muavini olarak görev yapmıştır.
10-ALİ RIZA EFENDİ
1846 Yılında Hopa’da dünyaya gelmiştir. İstanbul’da Mülkiye mektebine gitmiştir. 1876’da Tuna Vilayetine bağlı Mecidiye kazası, 1878 yılında Trabzon vilayeti Vakfıkebir kazası Kaymakamlığı görevine atanmıştır. 1880’de Sürmene Kazası Kaymakamlığına atanmış olup 22 nisan 1882’de Hopa kazası Kaymakamlığına nakledilmiştir. 1889’da Görele kazası kaymakamlığına atanmış, 1890’da Sürmene Kazası Kaymakamlığına geçmiş, 1893’te tekrar Hopa kazası kaymakamlığına atanmıştır. 1894’te Şiran kazası kaymakamlığına nakledilmiş olup aynı yıl terfi ederek 4. rütbe nişanı almıştır.
11-İBRAHİM ETHEM EFENDİ
1846 yılında Tulca Rüsumat idaresi kaleminde aday memur olarak göreve başlamıştır. 1871’de İsakça Rüsumat süvari kolculuğuna atanmıştır. 1874-1894 yılları arasında sırasıyla Maçin Rüsumat süvari kolculuğu, Maçin Müskirat memurluğu, Arhavi’de toplanan Asker-i Muayene 1.Taburunun 5. Yüzbaşılığı, Atina Kazası Aşar ambarı memurluğu, Of Kazası Baş tahsildarlığı, Akçaabat kazası ambar memurluğu, Garp Nahiyesi Müdürlüğü, Diyarbakır vilayeti Hapishane Müdürlüğü ve Beşiri Nahiye Müdürlüğü görevlerini ifa etmiştir. 1895-1910 yılları arasında  Beşikdüzü Nahiye Müdürlüğü, Gümüşhane Kürtün Nahiye müdürlüğü, Koğans Nahiye Müdürlüğü, Kelkit ve Şiran kazaları kaymakam vekilliği, Tonya Nahiyesi Müdürlüğü, Karadere Nahiyesi Müdürlüğü ve Kaura-yı Seba (İkizdere) Nahiyesi Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.
12-OSMAN ZEKİ EFENDİ
Hopa’nın ileri gelenlerinden Cordanizade Mehmet Ağa’nın oğludur. 1848 yılında Hopa’da doğmuştur. İlk olarak 1865’te Lazistan Sancağı merkez Tahrirat kaleminde aday memur olarak göreve başlamıştır. 3 yıl sonra Arhavi Kazası  Mal Müdürlüğüne Refakaten atanmıştır. 13 temmuz 1869’da Hopa kazası Deavi Meclisi Katipliğine atanmıştır. 1870-1897 yılları arasında Hopa Kazası Emlak Vukuat Katipliği, Hopa Kazası Vukuat Ağnam memurluğu, Hopa kazası Deavi katipliği vekilliği, Hopa Kazası Mal Müdürlüğü Lazistan Sancağı idare meclisi 2. katipliği, Hopa ve Atina kazası Aşar idaresi katipliği, Trabzon Vilayeti Of Kazası Aşar memurluğu, Giresun Kazası  Akköy Nahiyesi reji memurluğu, Ordu Kazası Perşembe Nahiyesi reji memurluğu, İşkodra Vilayeti Tiran kazası mal müdürlüğü, Van Vilayeti Gevaş Kazası  İhale-i Aşar Memurluğu, Van Vilayeti, Adilcevaz kazası mal müdürlüğü, Adilcevaz kazası kaymakam vekilliği ve Hopa kazası Mal müdürlüğü görevlerini  yürütmüştür.
13-MUSTAFA EFENDİ
Tüccardan İbrahim Ağa’nın oğlu olarak 1850’de Hopa’da dünyaya gelmiştir. 1871’de  aday memur olarak Batum Rüsumat idaresinde kolculuk göreviyle memuriyete başlamıştır.yine aynı idarede katip olarak da çalışmıştır. Ardından Atina (Pazar) ve Of gibi yerlerde rüsumat memuru olarak görev yapmıştır.
14-İBRAHİM HAKKI EFENDİ
İptidai Mektebi muallimlerinden Hacı Mustafa Efendinin oğludur. 2 Mayıs 1851’de Hopa’da dünyaya geldi. İlk olarak 1883 yılında Canik Sancağı Terme Kazası Tetkik-i yoklama katipliği görevine başladı. Bir yıl sonra Terme Tapu Müdürlüğüne atanmıştır. 1891 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. 1891-1901 yılları arasında Çarşamba Kazası, Tokat Sancağı Erbaa kazası, Ardahan Kazası Göle Nahiyesi Tetkik-i yoklama katipliği görevleriyle, Kastamonu Vilayeti Defter-i Hakani memurluğu görevini yürütmüştür.
15-HASAN TAHSİN EFENDİ
Hopa eşrafından Lazistan Sancağı idare Meclisi Üyelerinden Ömer Efendinin oğlu olarak 1851’de Hopa’da doğmuştur. 1871-1874 yılları arasında Hopa Kazası Deavi Katibi olarak çalışmıştır. 1878-1879 yılları arasında da aynı görevi ifa etmiştir. Daha sonra 29 Ekim 1879’da Hopa Bidayet Mahkemesine 2.katip olarak atanmıştır. Bu görevini 1882 yılına kadar sürdürmüştür. 1886’da Hüdavendigar Vilayeti Gönen Kazası Bidayet Mahkemesine Müstantik muavini olarak atanmıştır. 1891’de Aydın Vilayetine bağlı Alaçatı nahiyesine müdür olmuştur. 1891-1910 yılları arasında  Alaçatı nahiye müdürlüğü Hemşin, Akköy, Viçe nahiye müdürlükleri yapmıştır.
16-HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ
Ahmet Hamdi Efendinin oğludur.27 aralık 1852’de Hopa’da dünyaya gelmiştir. 1871’de aday memur olarak İzmit sancağı Adapazarı kazası Tahrirat ve mal kaleminde göreve başlamıştır. 3 yıl sonra 1874’de İzmit sancağı Sipar-ı emlak fırkası Mukayyitliğine atanmıştır. 1876 yılında Gemlik Kazası vukuat katipliğine atanmıştır. 1884-1903 yılları arasında Rodos Sancağı Tahrir ve Vergi memurluğu, Şehrizar Sancağı vergi memurluğu, Suriye Vilayeti vergi-i tahakkuk memurluğu, Musul, Erzurum, Hüdavendigar ve Konya Vilayetleri Tahrir ve vergi Müdürlükleri görevlerini yürütmüştür. 28 Şubat 1898’de 3. Rütbe 2.sınıf kademesine yükselmiş 1 yıl sonra 4.rütbeden nişan-ı Ali-i Osman ödülü almıştır.
17-HASAN FEYZİ EFENDİ
1853 Yılında Hopa’da Kuledibi Karyesinde dünyaya gelmiştir. Babası Atina (Pazar) eski kaymakamlarından Hacı Mustafa Efendi’dir. 1873 yılında Hopa’da geçici olarak Ağnam Tahsilat memuru olarak göreve başlamıştır. Bu görevi 4 ay sürmüş ve daha sonra sırasıyla Hopa Aşar İdaresi Baş Katipliği, Hopa Rüsumat Memurluğu, Atina ve Hopa Duyun-u Umumiye memurluğu (1874-1893) görevlerini yürütmüştür.
18-MEHMET EMİN EFENDİ
Mustafa Efendinin oğlu olarak 1853 yılında Hopa Kazası’na bağlı Kise’de dünyaya gelmiştir. 11 Mart 1879’da Asakir-i Zaptiye Bölüğü Eminliği görevine atanmıştır. 1885’de Hopa kazası vergi katibi olarak atanmıştır. 14 Nisan 1888’de Hopa kazası Mal Müdürlüğü yardımcılığı görevine getirilmiştir.
19-OSMAN ZÜHDÜ EFENDİ
Eski kaymakamlardan Ali Efendizade Hacı Mustafa Efendi’nin oğludur. 1853 yılında Hopa’da doğmuştur. İlk olarak 1873 yılında Livane Tarik katipliğine atanmıştır. Daha sonra 1874-1893 yılları arasında çeşitli bölgelerde görev yapmıştır. Sırasıyla Batum Sancağı Tahrirat kalemi 2. katipliği, Hopa kazası Tahrirat katipliği, Hopa kazası Bidayet mahkemesi Müstantık yardımcısı, Canik Sancağı Aşar idaresi Katipliği, Kars Bidayet Mahkemesi Mukavelat Muharrirliği, Trabzon Vilayeti Maçka ve Yomra Nahiye Müdürlüğü ve Ankara Vilayeti Sorun ve Hüseyin Abad Nahiye Müdürlükleri gibi çeşitli vazifeler yürütmüştür.
20-HASAN HÜSNÜ EFENDİ
Tüccar Ahmet Efendinin oğludur. 11 Kasım 1855’te Hopa’da dünyaya gelmiştir. 1873 yılında aday memur olarak Batum Sancağı Tahrirat Katipliğine atanmıştır. Daha sonra aynı yerin Muhasebe kalemine geçmiştir. 1879 yılında Hopa’ya Mal Müdürü olarak atanmıştır. 1893 yılına kadar sırasıyla Atina, Of, Görele, Sürmene, Hopa ve Tirebolu kazaları Mal Müdürü olarak görev yapmıştır. 13 Nisan-21 Mayıs 1893’de Hopa Kaymakamlığına vekalet etmiştir. Daha sonra Ordu ve Giresun Kazaları Mal müdürlüğü görevini yürütmüştür. 1892 yılında 3. dereceden rütbe almıştır. 1902’de Hicaz demiryolu madalyası alarak yaptığı hizmetlerden dolayı ödüllendirilmiştir.
21-MUSA KAZIM EFENDİ
Kibar ağanın oğludur.1855 yılında Hopa’da doğmuştur. 1882-1910 yılları arasında görev yapmıştır. İlk olarak Bozuk Rüsumat idaresi kolculuğuna girmiştir. 8 Eylül 1886’da ise İzmit Rüsumat Müdürlüğü mevki kolculuğu görevine getirilmiştir. 1903 yılında Dikli Rüsumat idaresi kolculuğuna atanmıştır. 1910 yılında tekrar Bozuk Rüsumat muhafaza memurluğuna getirilmiştir.
22-HÜSEYİN HİLMİ EFENDİ
Batum Sancağı Meclis-i Kebir azasından Cordanzade Hasan Ağanın oğludur. 1856 yılında Hopa’ya bağlı Kise Karyesinde dünyaya gelmiştir. 1873’te aday memur olarak Batum Sancağı Tahrirat memurluğuna girmiştir. Daha sonra 19 Aralık 1874 tarihinde Lazistan sancağı Meclis İdaresi Mukayyitliğine memur olarak tayin edilmiştir. Bu tarihten 1894 yılına kadar Hopa Kazası Tahrirat Katipliği, Hopa kazası Bidayet Mahkemesi Ceza dairesi zabıt katipliği ve Konya Vilayeti Cihanbeyli Nahiyesi Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.
23-MEHMET MÜNİP EFENDİ
Hamdi Ağanın oğludur. 1858 yılında Hopa kazasında doğmuştur. 1881-196 yılları arasında çeşitli görevlerde bulunmuştur. 15 kasım 1881 de Silk-i Celil-i Askeriyeye girmiş ve 1888’de bu görevini bitirdikten sonra Manastır Vilayeti muhasebe kaleminde stajyer olarak göreve başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Karçova kazası Mal Müdürlüğü refikliği, Edirne Vilayeti vergi kaleminde stajyer memurluk, Dimetoka vergi katipliği gibi görevlerde bulunmuştur. 15 Mart-11 Haziran 1898 tarihleri arasında çavuş rütbesi ile redif olarak askerlik yapmıştır. 1897’de Yunan Muharebesi madalyası almıştır.
24-ABDÜLLATİF EFENDİ
18 Şubat 1859’da Hopa’da doğdu. İstanbul’da hukuk mektebini yüksek derecede bitirmiştir. 1 Kasım 1888’de aday memur olarak Edirne  vilayeti Lüleburgaz kazası Bidayet mahkemesine atanmıştır. 1890 yılında Yozgat sancağı Bidayet Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığına atanmıştır. 8 Mart 1893’te Niğde Sancağı Bidayet Mahkemesi Ceza Dairesi görevine getirilmiştir. 21 Şubat 1895’te  Çorum Sancağı Bidayet Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığına atanmış, 1896 yılında da İzmir Paye-i mücerred ünvanı almıştır. 1899 yılında Maraş sancağı Bidayet Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığına atanmak için müracaatta bulunmuş ancak 1900 yılında Kala-i Sultaniye (Çanakkale) sancağı Bidayet Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığına atanması uygun görülmüştür. 6 Aralık 1905’te Edirne Paye-i mücerred ünvanı almıştır. 12 Mayıs 1908’de Kudüs Bidayet Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığına atanmış 12 ağustos 1909 yılında bu görevinden azledilmiştir.
25-HASAN ŞEVKİ EFENDİ
Hopa eşrafından Süleymanağazade Ahmet Hilmi efendinin oğludur. 1860 yılında Hopa’da dünyaya gelmiştir. 1877-1878 yıllarında çıkan Osmanlı-Rus harbinde tayinat ve kitabet işlerine bakması için askere alınmıştır. Batum’da Asker muavini yüzbaşı olarak savaş bitimine kadar görev yapmıştır. Savaş sonrası 1883 yılında Lazistan Sancağına bağlı Hopa Kazası Nüfus memuru olarak görev yapmıştır. Daha sonra 1892-1901 yılları arasında sırasıyla İzmit sancağı Hendek Nahiyesi Müdürlüğü, Akyazı Nahiyesi Müdürlüğü ve Akhisar Nahiyesi Müdürlüğü görevlerini ifa etmiştir. 13 Nisan 1881 yılına dek Poti Şehbenderliğine vekaleten atanmıştır. 1901 yılında yapılan imtihan sonucu kendisine 3. sınıf kaymakamlık rütbesi verilmiştir.
26-HASAN BEHÇET EFENDİ
Osmanağazade Hasan Ağa’nın oğludur. 2 Ocak 1862 yılında Hopa’ya bağlı Ortahopa karyesinde dünyaya gelmiştir. 1889-1902 yılları arasında Osmanlı Devletinde çeşitli kademelerde çalışmıştır. İlk olarak 1889 yılında Hüdavendigar vilayeti Reji nezaretinde ziraat memuru olarak göreve başlamıştır. Sonra Kırçakpos gümrük nezaretinde stajyer olarak çalışmış ve aynı yerde kolculuk ve ambar ve ithalat katibi olmuştur. Daha sonra Galata Emtia-i Dahiliye Gümrüğü Nezareti iskele memuru olmuştur. Aynı idarede mübaşirliğe kadar yükselmiştir. Bir ara muayene memurluğu da yapmıştır. En son 1902 yılında Kastamonu Vilayetine atandığı yönünde bilgiler mevcuttur.
27-RECEP FERDİ EFENDİ
Memurizade Ali Efendinin oğlu olarak 1862 yılında Hopa’da dünyaya gelmiştir. 2 Şubat 1878 yılında 16 yaşında Lazistan sancağı Tahrirat kalemi mukayyitliğine atanmıştır. Birkaç ay sonra aynı yerde mübeyyiz olarak çalışmaya başlamıştır. 1 Haziran 1880’de Hopa Kazası Aşar-ı Muvakkat katipliğine atanmış 1 yıl sonra da tahrirat katibi olarak görevine devam etmiştir. Mart 1883’te Hopa’da Tahrirat katipliğine atanmıştır. 1 Eylül 1883’ten 27 Eylül 1886 yılına kadar Hopa’daki Rüştiye Mektebinde Hat ve İmla öğretmenliği yapmıştır. 1896 yılında kendi isteği ile Hopa Tahrirat katipliği görevinden ayrılmıştır. 13 Nisan 1897’de Biga Sancağı Nüfus Katipliğine atanmıştır. Daha sonra sırasıyla Prizen Evkaf Müdürlüğü, 1899 yılında Gümülcine, Serfiçe, Yozgat Evkaf müdürlüklerinde çalışmıştır. 22 Ocak 1907 yılında Kırşehir Evkaf Müdürlüğüne atanmıştır. 8 Haziran 1911’de Antep’e atanmış olduğu bilinmektedir.
28-ALİ RIZA EFENDİ
Çavuşzade Mehmet Şükrü efendinin oğludur. 1865 yılında Hopa’da dünyaya gelmiştir. En son 1904 yılında İstanbul hukuk mektebini bitirmiştir. 29 Haziran 1904’de Kırçova Bidayet Mahkemesine Müdde-i Umum (savcı) muavini olarak atanmıştır. Hakkındaki bilgiler bununla sınırlıdır.
29-ABDULMECİT EFENDİ
1867 Yılında Hopa’da dünyaya gelmiştir. 1882 yılında Canik kazası Aşar dairesine aday memur olarak atanmıştır. Daha sonra 1899-1900 yılları arasında sırasıyla Köprülü Tapu Yoklama Katipliği, Kavaklı Nüfus Katipliği, Gümülcine Memlehası Baş Katipliği ve Sandık Eminliği, Selanik Duyun-i Umumiye Müdürlüğü tuz ambarı katip vekilliği ve son olarak da Gümülcine Memlehası 2.katipliği görevini yürütmüştür. Gümülcine’de görevliyken 5 ocak 1900 tarihinde vefat etmiştir.
30-MEHMET EFENDİ
1868’de Hopa’da dünyaya gelmiştir. Babası esnaf olan Ahmet ağadır. 1886 yılında aday memur olarak İnebolu Duyun-i Umumiye müdürlüğüne atanmıştır. daha sonra 1888-1897 yılları arasında sırasıyla Araklı Duyun-i Umumiye müdürlüğünde memur, İnebolu Duyun-i Umumiye müdürlüğünde 2.katip, İstanbul Müskirat-ı Resm-i Miri ve Beyi’a Nezaretinde müfettiş vekilliği, aynı yerde Muhafız vekili, seyyar Mubassır ve katip olarak görev yapmıştır. 28 Aralık 1891 yılına kadar Araklı’da çalışmış en son İstanbul’da çalışmış ve 1897 yılında vefat etmiştir.
31-HASAN HİLMİ EFENDİ
1868 yılında Hopa’da doğmuştur. Babası Mehmet Şakir efendidir. İlk olarak Hopa Tahrirat kalemine girmiştir. 1881-1904 yılları arasında Hopa Nüfus Katibi, Nüfus memuru, Biga Sancağı nüfus memuru olarak görev yapmıştır. 1900 yılında görevini başarı ile yürüttüğü gerekçesiyle 3.rütbeye yükseltilmiştir. 1903 yılında İstanbul’a gelerek Hopa’daki görevinden istifa etmiştir.
32-AHMET FAHRETTİN EFENDİ
1 Nisan 1869’da Hopa’da doğmuştur. 10 Şubat 1892’de Canik Sancağı Nüfus idaresi ile Lazistan Sancağı muhasebe kaleminde stajyer olarak bulunmuştur. Daha sonra 1894 yılında Lazistan Sancağı Sandık Eminliğine atanmış ve bu görevini 1896 yılına kadar sürdürmüştür.
33-AHMET HAMDİ EFENDİ
Hopa kazası nüfus Mukayyitliğinde ve bazı nahiyelerde müdür vekilliği görevini yapmış olan Mehmet Şakir efendinin oğludur. 9 Kasım 1870 yılında Hopa’da dünyaya gelmiştir. 1893 yılında Hopa Kazası Mal kaleminde aday memur olarak göreve başlamış ve 1896’da yine aynı yerde sandık emini olarak atandığı hakkında bilgiler mevcuttur.
34-AHMET ESAT BEY
1879 yılında Hopa’da doğmuştur. 16 Haziran 1893’de  Ertuğrul sancağı Nüfus-i Vukuat Katipliğine atanarak memuriyet hayatına başlamıştır. Daha sonra sırasıyla 1893-1912 yılları arasında Ertuğrul Sancağı Tarik-i Bedel-i Takdis Tahsilat katipliği, Ertuğrul Sancağı Ziraat Bankası Şube Katipliği, Sekud Kazası ziraat bankası sandığı muhasebe katipliği, sekud kazası Tahrirat Katipliği, Ertuğrul Sancağı Tahrirat Kalemi Müsveddeliği, Ergani sancağı Tahrirat Müdürlüğü, Nevşehir Kazası Kaymakam vekilliği, Niğde Sancağı Mutasarrıf Vekilliği, Karakilise Sancağı Tahrirat Müdürlüğü ve son olarak da Üsküdar Sancağı Tahrirat Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 27 Haziran 1901 tarihinde 3. rütbeye terfi etmiştir. 1908-1909 yıllarında Niğde sancağında görev yapmıştır.
35-MUSTAFA ASIM EFENDİ
10 Ağustos 1871 yılında Hopa’da doğmuştur. Süleymanağazade Ahmet Şevki efendinin oğludur. İlk olarak 1890’da  Aydın Sancağı Çine Kazası mal kaleminde aday memur olarak göreve başlamış, 1895-1900 yılları arasında Aydın Sancağı Çine kazası Emanet-i Hububat Aşar Ambarı Emini, İneabad (Germenek) Nahiyesi Emanet-i Aşar idaresine bağlı Duyun-i Umumiye ambar memuru vekili, Aydın Duyun-i Umumiye Müdürlüğüne bağlı Çardak Duyun-i Umumiye merkez memur katibi ve sandık emini ve son olarak da yine Çardak Duyun-i Umumiye merkez memuru olarak vazife görmüştür.
36-MEHMET HİLMİ EFENDİ
Hopa’nın ileri gelenlerinden Osmanağazade ve tüccarlık yapan Ömer Efendinin oğludur. 1871’de Hopa’ya bağlı Ortahopa karyesinde doğmuştur. 1899-21902 yılları arasında İstanbul Polis Müdürlüğünde sivil polis olarak çalışmıştır. 3.sınıf polis olarak başladığı görevini en son sivil başkomiser  olarak sürüdürmüştür.
37-ALİ RIZA EFENDİ
Tüccar Mehmet Efendinin oğlu olarak 1872 yılında Hopa’da dünyaya gelmiştir. 21 Ocak 1895’te Bölük Emini olarak Silk-i Celil-i Asakireye girmiş ve buradan 1899 yılında tezkere alarak çıkmıştır. 24 Aralık 1902’de ilk görev yeri olan Adapazarı Kazasına 15. daire-i süvari tahsildarı olarak atanmıştır. Bu görevini 1908 yılına kadar sürdürmüştür.
38-MEHMET NAZIM EFENDİ
1873 yılında Hopa’da doğmuştur. Babası Arhavi Nahiye Müdürlüğü yapmış olan Şatırzade Mehmet efendidir. Hukuk mektebini 1903 yılında yüksek derece ile bitirmiştir. 1905 yılında Adliye Memur seçim komisyonunun kararı ile Kozana Kazası Bidayet Mahkemesine Müdde-i Umum (savcı) muavini olarak atanmıştır. Bu bilgiler dışında nerelerde çalıştığı yönünde malumat bulunmamaktadır. Sicil bürosu kayıtlarından 20 Ekim 1905 tarihine kadar görev yaptığı bilinmektedir.
39-MEHMET NURİ EFENDİ
1875 Yılında Hopa’da doğmuştur. 1897-1898 yıllarında Bilecik Postahanesi Nakliye memurluğunda  geçici olarak göreve başlamıştır. Daha sonra 31 Temmuz 1902’de Karahisar-ı sahib tegraf ve posta merkezinde posta nakliye memuru olarak çalışmaya başlamıştır.
40-OSMAN BAHRİ EFENDİ
Nüvvab ehlinden Hasan efendinin oğludur. 1876 yılında Hopa’da dünyaya gelmiştir. 1902 yılında Bursa Müderrisliğine verilmiştir. 18 Ocak 1904 yılında  Trabzon vilayetine bağlı Giresun Kazası Piraziz Nahiyesine müdür olarak tayin edilmiştir.
41-OSMAN NURİ EFENDİ
1876 Yılında Tüccar Mehmet efendinin oğlu olarak Hopa’da dünyaya gelmiştir. 19 Nisan 1899’da Silk-i Celil-i Asakiriye dahil olmuştur. Buradan 19 aralık 1905’te çıkmıştır. 1907 yılında Adapazarı kazası 17. daire-i süvari tahsildarlığına atanmıştır. 27 Mayıs 1908 yılına kadar bu görevinde kalmıştır.
42-HASAN SABRİ EFENDİ
Hurşit efendinin oğlu olarak 1879 yılında Hopa’da doğmuştur. Hendek Nahiyesi Tahrirat kalemine stajyer olarak girmiş, burada 2 yıl çalışmıştır. 18 Ağustos 1903’de Beşiktaş 2. bölük, 26. polis Neferliğine atanmış ve 1907 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür.
43-MEHMET AKİF EFENDİ
İmamzade Hasan Hüsnü Efendinin oğlu olarak 1879’da Hopa’da dünyaya gelmiştir. 1902-1903 yıllarında Trabzon vilayetine bağlı Giresun Kazasında Tahrirat kaleminde aday memur olarak görev yapmıştır. Daha sonra aynı yerde 1905-1906 yılları arasında çeşitli dönemlerde Tahrirat katipliği görevine vekaleten bakmıştır. 10 Ekim 1907 tarihinde İzmit Sancağına bağlı Şeyhler Nahiyesine müdür olarak atanmıştır. Aynı yıl 21 Aralık’ta ise Karasu Nahiyesine müdür olarak gönderilmiştir. 14 Ekim 1909’da ise Hendek Nahiyesi müdürlüğüne atanmış, buradaki görevini 15 Mart 1910 tarihine kadar yürüttükten sonra Çay nahiyesi müdürlüğüne geçmiştir. Aynı yıl Ağustos ayında Mamurettülaziz Vilayetine bağlı Şotik nahiyesi müdürlüğüne atanmıştır.
44-AHMET HAMDİ EFENDİ
Reşit efendinin oğlu olarak 1881 yılında Hopa’da dünyaya gelmiştir. 1896 yılında okulu bitirdikten sonra Kosova vilayeti Hapishane kaleminde çalışmıştır. 24 Mart 1908’de Orhaniye Kazası Nüfus Katipliğine atanmıştır. Aynı yılın  27 ekiminde İştip kazası Ziraat Bankası sandığında Tahkik katipliği görevine getirilmiştir.
45-MUSTAFA NURİ EFENDİ
Hopa’da Duyun-i Umumiye memurluğu yapmış olan Hasan Feyzi Efendinin oğlu olarak 1881 yılında Hopa Kazası Kuledibi karyesinde dünyaya gelmiştir. 1889 yılında Hopa Bidayet Mahkemesi ve Nüfus kaleminde aday memur olarak girmiştir. Daha sonra 1903 yılında Hopa Nüfus Katibi olmuştur.
46-ALİ RAŞİT EFENDİ
Batum muhacirlerinden ve esnaftan Mehmet efendinin oğlu olarak 1883 yılında Hopa’da dünyaya gelmiştir. 14 Haziran 1902 yılında İzmit’e polis olarak atanmıştır. 15 Eylül 1909’da bu kez aynı yerde komiser muavinliği görevine atanmıştır.
KAYNAK: Dr.Yahya Yeşilyurt-Osmanlı Devletinde Livaneliler-sayfa: 91-124-1. baskı-2014
Emekli İlköğretim Müfettişi
Eğitimci Yazar