Tarımcılardan Hayvan Yetiştiricilerine Uyarı

0
572

ARTVİN-Artvin İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Tanımlanması Tescili Kayıt Altına Alınması ve Bildirimine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Hayvan sahibinin Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Tanımlanması Tescili Kayıt Altına Alınması ve Bildirimine ilişkin sorumluluk ve yükümlülüklerinin açıklandığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

​            “Büyükbaş hayvanlarda 2002, küçükbaş hayvanlarda 2010 yılında başlayan, küpeleme ve kayıt işlemlerinin amacı, hayvanların tanımlanması, kayıt altına alınarak tescil edilmesi,   hayvan hastalıklarının ve hareketlerinin etkin olarak kontrolünün sağlanması, hayvancılık desteklemeleri, sağlık, ıslah ve istatistik ile ilgili kayıtlar ve Bakanlığımızın hayvancılık politikalarının belirlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu sistemin sağlıklı çalışmasında hiç şüphesiz yetiştiricilerin büyük payı vardır. Yetiştiriciler satın aldığı hayvanı, sattığı hayvanı, yeni doğanı, öleni veya kesilen hayvanı zamanında İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne yasal süresi içerisinde bildirip işletmesindeki hayvanların kayıtlarını güncel tutması gerekir. Sistemin sağlıklı yürümesi de bunu gerektirir. Tabii ki bu aynı zamanda yasal bir zorunluluktur.

2 Aralık 2011 tarih ve 28130 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin Hayvan Sahibinin Sorumluluk ve Yükümlülükleri başlığı altında yer alan 8. Maddesinde,

Hayvan sahibinin sorumluluk ve yükümlülükleri

“MADDE 8 – (1)  Hayvan sahibi, işletme veya işletmelerini tescil ettirmek,  işletme plakasını takmak ve tescil edilen işletme veya işletmelerindeki hayvanların tanımlanmalarını sağlamak, doğum, ölüm, kesim, zorunlu kesimleri ile işletmelerine ve işletmelerinden, olacak tüm hayvan hareketleri ile ilgili kayıtları tutmak ve bunları ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirmek, her bir sığır cinsi hayvanın işletmesine gelişinde ve işletmesinden ayrılışında hayvanın pasaportunun yanında bulunması ve pasaportların hayvanlara eşlik etmesini sağlamak, işletmelerinin kontrolünde yetkililerce talep edilmesi halinde son üç yıl içerisinde sorumlu olduğu hayvanlara ilişkin orijin, tanımlama, varış yeri, yetiştirdiği, naklettiği, pazarladığı veya kesimi yapılan hayvanlara ilişkin bilgileri sunmak, tutulan işletme kayıtlarını vermek ve incelenmesinde denetim görevlisine yardımcı olmak, işletme veya işletmelerindeki hayvanların tanımlanması ve tescili ile ilgili masrafları karşılamak, düşen kulak küpelerini İl/İlçe Müdürlüğüne bildirmek ve bu Yönetmeliğin hayvan sahipleriyle ilgili diğer hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak ile sorumlu ve yükümlüdür.

(2) Hayvan sahibi bu Yönetmelikte yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesinden, eksik ya da hatalı yerine getirmesinden, vermiş olduğu beyanları nedeniyle oluşacak tüm olumsuzluk ve hatalardan sorumludur.

(3) Kayıtlar, Genel Müdürlük tarafından belirlenen şekilde, İl/İlçe Müdürlüğünün talebi halinde ibraz edilmek üzere yazılı veya bilgisayar veri tabanında en az üç yıl muhafaza edilir.” Denilmektedir.

Tabii ki sistemin sağlıklı yürümesinde hayvan ticareti yapan alıcıların, satıcıların, hayvan kesimi yapan kesimhanelerin, hayvan satış yeri işleten yetkililerinde sorumlulukları vardır. Yine aynı Yönetmeliğin 9. Maddesinde, alıcı ve satıcıların sorumluluk ve yükümlülükleri, 10.ve 11. Maddelerinde kesimhane yetkililerinin sorumluluk ve yükümlülükleri yer almaktadır. Bu maddeleri sıralayacak olursak,

Alıcı ve satıcıların sorumluluk ve yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Alıcı ve satıcılar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aldıkları veya sattıkları sığır cinsi hayvanların hayvan sağlığı ve refahı, alım ve satımlarına ilişkin gerekli bildirimleri bildirim süresi içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirmekle sorumlu ve yükümlüdür.

Kesimhane yetkililerinin sorumluluk ve yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) Kesimhane yetkilileri, kesimhanelerine kesim için getirilen sığır cinsi hayvanların bu Yönetmelik hükümlerine göre tanımlandığını ve yanlarında hayvan pasaportlarının bulunduğunu kontrol etmek, veteriner sağlık raporu veya hayvan pasaportu bulunmayan ya da veteriner sağlık raporu veya hayvan pasaportunda yanlış bilgileri bulunan veya tanımlanmamış sığır cinsi hayvanların kesimlerine izin vermemek, kesimhanelerinde kesimleri sağlanan sığır cinsi hayvanların nakil belgelerini en az üç yıl süre ile muhafaza etmek, kesimleri sağlanan sığır cinsi hayvanların veri tabanından düşümlerini yapmak, kulak küpelerini biriktirerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince imhalarını sağlamak, hayvan pasaportlarını İl/İlçe Müdürlüğüne kesim tarihlerinden itibaren yedi gün içinde teslim etmek ve bu Yönetmeliğin kendileri ile ilgili diğer hükümlerini yerine getirmekle sorumlu ve yükümlüdürler.

2) Tanımlanmamış veya ilgili mevzuattaki şartları taşımayan hayvanların kesimhaneye getirilmesi durumunda resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekim gerekli yasal işlemlerin uygulanmasını sağlamak üzere bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne bildirimde bulunur.

Kesimhane yetkililerinin sorumluluk ve yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) Hayvan satış yeri yetkilileri, satış için getirilen sığır cinsi hayvanların bu Yönetmelik hükümlerine göre tanımlandığını, yanlarında hayvan pasaportlarının bulunduğunu ve veri tabanındaki kayıtlarını kontrol etmek, bu Yönetmelik şartlarına göre tanımlanmamış, pasaportu bulunmayan veya hayvan pasaportunda yanlış bilgileri bulunan sığır cinsi hayvanların satış yerine girişlerine izin vermemek, satış yerine girişlerine izin verilen hayvanların hayvan pasaportlarının ilgili kısımlarını hayvanın satıcısı ve alıcısına teslim etmek, pasaportun satış yerlerine kalacak kısmını en az üç yıl süre ile muhafaza etmek ve bu Yönetmeliğin kendileri ile ilgili diğer hükümlerini yerine getirmekle sorumlu ve yükümlüdürler.” Denilmektedir.

Aynı yükümlülükler 2 Aralık 2011 tarih ve 28130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin yine 8, 9,10 ve 11. Maddelerinde de yer almaktadır.

Sığır cinsi hayvanların küpe takılarak tanımlanması, kayıt altına alınarak tescil edilmesi, 2.12.2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde yapılan ve 21 Haziran 2014 tarih ve 29037 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. Maddesine göre 3 ay içerisinde yapılması gerekmektedir.

“MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sığır cinsi hayvanların tanımlanması doğumundan itibaren en geç 3 ay içinde, ancak 3 aydan önce hayvan doğduğu işletmeyi terk edecekse işletmeyi terk etmesinden önce gerçekleştirilir.” Denilmektedir.

Koyun ve Keçi türü hayvanlar ise doğunda itibaren 6 ay içerisinde küpelenerek kayıt altına alınması gerekmektedir. İlgili Yönetmeliğin 13. Maddesinde,

“MADDE 13 – (1) Koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması, doğumdan itibaren en geç altı ay içinde veya ilk altı ayda hayvan işletmeyi terk edecekse işletmeyi terk etmesinden önce, ikinci ve üçüncü fıkralara uygun olarak gerçekleştirilir.” Denilmektedir.

İlgili mevzuatlar çerçevesinde zamanında hayvanlarını tanımlattırmayıp veya tanımlama süresi geçtikten sonra hayvanların tanımlanması talebinde bulunan yetiştiricilere Kanunun ilgili hükümlerine göre idari para cezası verildikten sonra gerçekleştirilir. Bundan dolayı yetiştiricilerimizin cezalı duruma düşmemeleri için daha duyarlı hareket etmeleri gerekmektedir.

Kulak küpeleri, Genel Müdürlük veya ilgili İl/İlçe Müdürlüğünün izni olmaksızın hiçbir surette sökülemez veya değiştirilemez. Kulak küpelerinin Genel Müdürlük veya ilgili İl/İlçe Müdürlüğünün izni olmaksızın sökülmesi ve değiştirilmesi durumunda, Kanunun ilgili cezai hükümleri uygulanır.

Hayvan sahibi, tanımlanan hayvanın kulak küpelerinin birinin ya da ikisinin de düştüğünü veya üzerlerindeki bilgilerin silindiğini tespit ederse otuz gün içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne veya Bakanlıkça yetki verilmiş Kurum veya Kuruluşlara bildirmek zorundadır. Bildirimi takiben İl/İlçe Müdürlükleri aynı özgün tanımlama numarasını içeren kulak küpesini ilgili küpe şirketine bastırarak en kısa sürede düşen hayvanın kulağına takma işlemini gerçekleştirir.

Hayvan alım ve satımlarında, sığır cinsi hayvanlarda pasaportun ilgili kısımları doldurulduktan sonra, alan ve satan tarafından imzalanır ve alıcıda kalacak kısım alıcıya, satıcıda kalacak kısım satıcıya verilir.  Koyun ve keçi türü hayvanlarda ise alım ve satımlar nakil belgesi ile yapılmakta olup, alım-satım konusu koyun ve keçilerin kulak numaraları bu belgenin ilgili kısmına yazılır. Alan ve satana ilişkin bölümler doldurulduktan sonra alıcı ve satıcı tarafından imzalanır, muhtar/belediye tarafından onaylanır. Hayvanlar İl dışına gidecek ise İl/İlçe Müdürlüklerinden de Veteriner Sağlık Raporu alınır. Yalnız bu işlemlerin sonunda yasal süresi içerisinde alanda, satan da İl/İlçe Müdürlüklerine bildirimde bulunmak zorunluluğu vardır. Bildirimde bulunmayan yetiştiricilerin ise idari yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır.

Bu bildirimler sığırlarda, 2.12.2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde yapılan ve 21 Haziran 2014 tarih ve 29037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtilen süreler içerisinde yapılmalıdır.

“MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hayvan sahibi, işletmesine ve işletmesinden yapılan sığır cinsi hayvan hareketlerini yedi gün içinde, bu hayvanların doğumlarını, ölümlerini, işletmede zorunlu kesimlerini, yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgilerini otuz gün içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirir.” Denilmektedir.

Koyun ve Keçi türü hayvanlarda ise ilgili Yönetmeliğin 60. maddesinde belirtilen süreler içerisinde yapılması gerekmektedir.

“MADDE 60 – (1) Hayvan sahibi, işletmesine ve işletmesinden yapılan koyun ve keçi türü hayvan hareketlerini yedi gün içinde, bu hayvanların doğumlarını altı ay içinde, hayvanların ölümlerini, işletmede zorunlu kesimlerini, yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgilerini otuz gün içinde ilgili il/ilçe müdürlüğüne bildirir.  ” denilmektedir

Nakil sırasında yakalanan tanımlanmamış hayvanlara, sığır cinsi hayvan ise ilgili Yönetmeliğin 72. koyun-keçi türü hayvan ise ilgili Yönetmeliğin 62. maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

“MADDE 72 – (1) Tanımlanmamış sığır cinsi hayvanların nakil sırasında yakalanması hâlinde yakalandığı il veya ilçe sınırları içindeki İl/İlçe Müdürlüğü tarafından hayvan sahibine, Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası (f) bendi hükmü gereği hayvan sevklerinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmaması nedeniyle hayvan başına idari para cezası uygulanır. Hayvan sahibine verilen idari para cezasının onaylanmasını takiben hayvanlar tanımlanarak kayıt altına alınır. Kanunun 36 ncı maddesi birinci fıkrası (f) bendi hükmü gereği en yakın kesimhanede kestirilir ve hayvan sahibine teslim edilir.

(2) Resmî veteriner hekim bu hayvanlardan elde edilecek hayvansal ürünlerin piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesinin mümkün olmadığına kanaat getirirse hayvanlar, Bakanlığın gözetiminde sahipleri veya işletmecisi tarafından itlaf ve imha edilir.” Denilmektedir.

“MADDE 62 – (1) Tanımlanmamış koyun ve keçi türü hayvanların nakil sırasında yakalanması hâlinde yakalandığı il/ilçe sınırları içindeki il/ilçe müdürlüğü tarafından hayvan sahibine, Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası (f) bendi hükmü gereği hayvan sevklerinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmaması nedeniyle hayvan başına idari para cezası uygulanır. Hayvan sahibine verilen idari para cezasının onaylanmasını takiben hayvanlara kulak küpesi takılır ve kayıt altına alınır. Kanunun 36 ncı maddesi birinci fıkrası (f) bendi hükmü gereği en yakın kesimhanede kestirilir ve hayvan sahibine teslim edilir.

(2) Resmi veteriner hekim, bu maddede belirtilen hayvanlardan elde edilecek hayvansal ürünlerin piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesinin mümkün olmadığına kanaat getirirse hayvanlar, Bakanlığın gözetiminde sahipleri veya işletmecisi tarafından itlaf ve imha edilir.” Denilmektedir.

Yine işletmede tespit edilen tanımlanmamış sığır cinsi hayvanlara ilgili yönetmeliğin 73. , koyun ve keçi türü hayvanlarda ise ilgili Yönetmeliğin 63.Maddesine göre işlem yapılmaktadır.

“MADDE 73 – (1) İşletmede doğmuş ve yetiştirilmiş olması haricinde, bu Yönetmelikle belirlenen süreler içinde tanımlanmamış olduğu tespit edilen sığır cinsi hayvanlar, işletmeye tanımlanmamış olarak getirilmiş olduğundan belgesiz nakil yapıldığı kabul edilir, söz konusu tanımlanmamış hayvanlar için hayvan sahiplerine, Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası (f) bendi hükmü gereği hayvan sevklerinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmaması nedeniyle hayvan başına idari para cezası uygulanır. Hayvan sahibine verilen idari para cezasının onaylanmasını takiben hayvanlar tanımlanarak kayıt altına alınır.” Denilmektedir.

“Madde 63 – (1) İşletmede doğmuş ve yetiştirilmiş olması haricinde, bu Yönetmelikle belirlenen süreler içinde tanımlanmamış olduğu tespit edilen koyun ve keçi türü hayvanlar, işletmeye tanımlanmamış olarak getirilmiş olduğundan belgesiz nakil yapıldığı kabul edilir. Söz konusu kimliklendirilmemiş hayvanlar için hayvan sahiplerine, Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası (f) bendi hükmü gereği hayvan sevklerinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmaması nedeniyle hayvan başına idari para cezası uygulanır. Hayvan sahibine verilen idari para cezasının onaylanmasını takiben hayvanlar kimliklendirilerek kayıt altına alınır.” Denilmektedir.

Dolayısıyla yetiştiricilerimizin mağdur duruma düşmemeleri için hayvanların, kayıt altına alınması ve tescili konusunda, yeni doğan buzağıların doğumunu, mevcut hayvanlardan öleni, kesileni veya satılanları, İl/İlçe Müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir. Bu yukarıda bahsettiğimiz gibi aynı zamanda bir yasal zorunluluktur.”

Öte yandan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yazılı açıklamasını resmi internet sitesinde de yetiştiricilere ilanen duyurdu.