Çoruh Edaş’tan Yaylaların Elektrik Sorunu Hakkında Açıklama

0
671

ARTVİN – Çoruh EDAŞ Artvin İl Müdürlüğü son zamanlarda ulusal basında “Yayla ve bağlı yerlere elektrik verilmediği, buralarda yaşayan vatandaşlarımızın güncel haberlerden haberdar olmadığı” yönünde haberlere karşı açıklamalarda bulundu.

Çoruh EDAŞ Artvin İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada; “Şirketimiz Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane ve Giresun illerinin elektrik dağıtım yatırımlarını yapmaktadır. Mevzuatlar çerçevesinde gerekli şartları sağlayan tüm vatandaşlarımızın bağlantı talepleri alınmakta ve yatırım planlarına ilave edilmektedir.

Şirketimize yapılan elektrik bağlantı talepleri, yürürlükte olan mevzuat kapsamında değerlendirilmektedir. 14.03.2014 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin Bağlantı Başvurusu başlıklı 10.maddesinde;

(1) Dağıtım sistemine bağlantı başvurusunda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bulundukları dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketine müracaat eder.

(2) Birinci fıkra kapsamında bağlantı talebinde bulunan başvuru sahibi;

a) Tapu kaydını ve onaylı elektrik projesini,

b) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 30 ve 31 inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,

c) Köy yerleşik alanları ve civarı ile mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,

ç) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,

d) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,

e) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümleri kapsamındaki yerler için alınan izin belgesini,

f) İnşa halindeki yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca alınan yapı ruhsatını,

g) İlgili mevzuatın zorunlu kılması halinde istenecek diğer belgeleri, dağıtım şirketine ibraz eder.”

 

Hükümleri yer almaktadır. Yukarıdaki belgelerle birlikte şirketimize başvurulması halinde gerekli işlemler yapılmaktadır.

Medyada haber konusu yapılan yerler için yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şirketimize bugüne dek bağlantı başvurusu yapılmamıştır.

Özetle; mevzuat kapsamında ve yasal bir zorunluluk olarak, elektrik dağıtım hizmetinin ulaştırılabilmesi için yapı kullanım izni zorunluluğu bulunmaktadır ve bu zorunluluk elektrik dağıtım şirketleri için bağlayıcı niteliktedir.

Valilikler ve İl Özel İdarelerinden alınacak yapı kullanım ruhsatları olmaksızın talep edilen elektrik bağlantı talepleri, kanunen mümkün olmayan ve cezai yaptırımı bulunan bir durumdur.

Ayrıca, özellikle Karadeniz bölgesindeki bazı yaylarda, bölge valiliklerinin bahsi geçen yaylalardaki tabii güzelliklerin muhafaza edilmesi ve yapılaşmayla meydana gelecek doğa katliamının önüne geçmek amacıyla bu bölgelerde yapı kullanım ruhsatı vermemek yönünde bir özeni söz konusudur.

Haberde yer alan yaylalardan şirketimize yapılan bağlantı taleplerine karşılık, talep sahiplerinin valilikler ve İl Özel İdarelerinden alınacak yapı kullanım ruhsatları ile başvuruda bulunmaları durumunda bağlantı taleplerinin değerlendirileceği belirtilmiş; bu belgeler olmadan işlem yapılamayacağı başvuru sahiplerine dağıtım şirketimizce bildirilmiştir.

Haberinizde geçen yaylalar için durum dağıtım şirketimizce hizmet verilmemesi değil; yasal zorunluluklar, cezai yaptırımlar, mevzuat ve mülki idare ile ilgili bir durum olduğundan, dağıtım şirketimiz bu tür bağlantı taleplerini gerçekleştirememektedir” ifadelerine yer verildi.