Türklim’in Yıllık 2015 Türkiye Limancılık Sektörü Raporu Yayınlandı

0
818

HOPA-Limancılık konusunda yayınlanmış yeterli kaynak, referans dokümanı olmayışının sıkıntısını dikkate alarak her yıl sektörle ilgili bir rapor hazırlayan Türkiye Liman İşletmecileri Derneği bu yılda “Türkiye Limancılık Sektörü Raporu – 2015” adında bilimsel bir rapor yayınladı.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği, ve üye limanların ortak katkıları ile hazırlanan “Türkiye Limancılık Sektörü Raporu 2015”te, liman sektörüne yönelik değerlendirmeler dünya ekonomisinden limanlara kadar geniş bir yelpazede ele alınmaktadır. Bu anlamda rapor hem makro hem de mikro gelişmeleri değerlendirmekte, limancılık sektörüne ilişkin güncel konuları ve sorunları ele almaktadır.

Raporun ilk bölümünde 2015 yılı dahil olmak üzere Türkiye ve dünyadaki ekonomik ve ticari gelişmelere ilişkin veriler ve geleceğe ilişkin beklentiler değerlendirilmiş, hem toplam tonajda hem de yük türleri bazında dünyanın ve Türkiye’nin önemli limanları hakkında güncel bilgiler verildi.

İkinci bölümde gittikçe boyutları büyüyen Mega gemilerin limanlara ve hinterlant lojistiğine etkileri incelenmiştir. Öncelikle gemi boyutlarındaki artışın nedenleri ve bu konudaki gelişmeler belirlenmiş, bilahare Mega gemilerin dünya limanlarına ve limanlarımıza olası etkileri sıralandı..

Raporun üçüncü bölümü limancılıkta mesleki eğitim konusuna ayrılmıştır. TÜRKLİM Sınav ve Belgelendirme Merkezinin gelecekte oynayabileceği rollerin belirlenmesi amacı ile yapılan ankette Türk özel sektör liman yöneticilerinin; limancılık sektöründe mesleki eğitim, istihdam gibi konulardaki değerli görüşleri alınmıştır. Anket sonucu limanlarda eğitimli iş gücünün liman işletmesi üzerindeki olumlu etkilerinin ön plana çıkması, planlanan Eğitim Merkezi’nin gelecekte başarılı olacağının göstergesi olarak değerlendirildi.

Raporun dördüncü bölümünde ise Türk limancılık sektörünün gündemi başlığı altında, Türkiye’de liman işletmeciliği kapsamında yaşanılan sorunlar ve Türk limancılık sektörünün gelişimini engelleyen sorunlar detaylı bir şekilde ele alınmış, sektör ilgililerinin dikkatine sunuldu.

TÜRKLİM 2015 raporunda Karadeniz’de bulunan Türklim üyesi Limanlar hakkında da tanıtıcı bilgiler verilirken raporun 157’nci sayfasında HOPAPORT ile ilgili bilgilerde yer aldı. (Hayati Akbaş)