Borçka Belediye Başkanlığı Ağustos 2016 Meclis Toplantısı Yapıldı

0
701

BORÇKA – Borçka Belediye Başkanlığı Ağustos 2016 Meclis toplantısı yapıldı. Belediye Meclis toplantı salonunda Belediye ve Meclis Başkanı Aslan Atan’ın başkanlığında yapılan toplantıya Meclis üyelerinden Türkan Küçük hariç diğer tüm üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Ağustos birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 02.08.2016 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

Belediye Meclis Toplantısı 1 – Açılış ve Yoklama, 2 – Saygı Duruşu, 3 – Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu, 4- Haziran Ayında bir sonraki meclise görüşülmek üzere ertelenen Kars Caddesi 119 ada 39 parselin Tapu devrinin görüşülmesi, 5- Dursun KARACAN’nın vermiş olduğu dilekçenin (Cadde, Sokak ve Parklardan birine Şehit Rafet KARACAN isminin verilmesi ) görüşülmesi. 6- İmar Planına Esas Jolojik-Joteknik Etüt İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den kredi kullanılması ile ilgili konunun görüşülmesi, 7 – Kapanış şeklinde belirlendi.

Toplantı; “Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucu Meclis üyelerinde E.Türkan KÜÇÜK mazeret belirtmeden toplantıya katılmadığı ve diğer üyelerin toplantıya katıldığı görülerek, birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Haziran 2016 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

07.06.2016 Tarihinde Ağustos ayına görüşülmek üzere ertelenen 06.06.1995 tarih ve 68 Sayılı Meclis Kararı gereğince ihale yoluyla satışı yapılan 119 ada 39 parsel 1. Kat 5, 2 kat 6, 3. kat 7, 4. kat 8 ve 5. kat 9 Bağımsız bölümlerin bugüne kadar tapu devri yapılmadığından adı geçen taşınmazın ihale şartnamesi doğrultusunda Ziver TOROMAN’ a satıldığı ve bedeli Belediyemize ödendiğinden Ziver TOROMAN’a tapu devrinin yapılması için Aslan ATAN’ a yetki verilmesine;

Belediyemiz Meclisince Oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

Artvin Borçka Güreşen Köyü Nüfusuna kayıtlı 6 Nisan 1994 Yılında Bitlis Sarıkonak Köyü mevkiinde şehit olan Rafet KARACAN isminin, Merkez Mahallesi Aydınlar Küme Evleri mevkiinde bulunan ( Nazmi OKUYAN’ a ait binadan başlayıp Hüseyin ALTIPARMAK’ a ait binaya kadar olan kısmın) eski Muratlı yolu güzergâhına Şehit Rafet KARACAN Caddesi isminin verilmesine; Oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesine geçildi.

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt işinde kullanılmak ve maliyetinin % 50’lik kısmı “İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmenlik” çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere İller Bankası AŞ’den 95.625.00 (doksanbeşbinaltıyüzyirmibeş).TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş’ nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş’ ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş’ ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası AŞ’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası AŞ’ye rehin vermeye, İller Bankası AŞ’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Aslan ATAN ‘nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir” şeklinde gerçekleştirildi.

Gündemde ve Gündem dışı görüşülecek başka konu olmadığından Belediye ve Meclis Başkanı Aslan Atan teşekkür konuşmasını yaparak meclisi kapattı.